Köpformer för virkesaffären

Som virkesköpare ska vi visa god affärsetik och följa gällande lagar och regler för gällande certifieringsstandards

Våra köpformer

Vi köper avverkningsuppdrag, leveransrotköp och leveransvirke

Avverkningsuppdrag

Avverkningen utförs av oss som köpare och prisberäknas vid inmätning från industri eller virkesterminal mot överenskommen prislista. Avverkningskostnaden dras från det inmätta virkesvärdet och mellanskillnaden, nettot, utgör skogsägarens betalning.

Leveransrotköp

Avverkningen utförs av oss som köpare. Virket mäts in vid industri eller virkesterminal till ett i förväg överenskommet sortimentpris per kubikmeter som utgör skogsägarens betalning för virket. 

Leveransvirke

Virket avverkas och transporteras till bilväg i säljarens regi. Vi som köpare ombesörjer transporten till mätplats, industri eller virkesterminal. Virket prisberäknas mot överenskommen prislista och betalningen utgörs av inmätt virkesvärde.


Internetmedia  |  Site Server CMS