Priser och sortiment

Rödins Trä köper samtliga sortiment, sågtimmer av tall och gran samt massaved och specialsortiment.

Kontakta våra virkesköpare

Priser

Leveransvirket prisberäknas enligt våra prislistor. Kontakta oss för närmare information och ev. förekommande premier och tillägg. Vid avtal om avverkningsrätt så får Du uppgifter om priser och kostnader av våra virkesköpare.

Sortiment

Rödins Trä är köpare av samtliga sortiment, sågtimmer av tall och gran samt alla former av massaved och specialsortiment.

Mottagande industrier

Sågtimret går i första hand till ägarföretagets sågverk belägna i Skanderåsen. Övriga sortiment levereras även de företrädesvis till lokal industri. En annan viktig aspekt är att den lokala industrin är en förutsättning för infrastrukturen i de bygder där den ligger.


Internetmedia  |  Site Server CMS