Avverkning och gallring

Avverkningen utförs av Rödins entreprenörer, vilka kontinuerligt utbildas i virkes- och miljöfrågor. Entreprenörerna har god kännedom om de lokala förhållandena inom sina verksamhetsområden.

Avverkningsformer

Avverkning och gallring av skog

Slutavverkning

Varje bestånd har en tidpunkt då det blir moget för slutavverkning. Här är det inte bara skogens ålder som avgör. Tillväxten avtar och risken för skador ökar, ekonomin spelar också en stor roll. Marktypen och vägarnas beskaffenhet avgör om du kan avverka på sommaren eller om det måste ske på vintern.

Gallring

Gallring har liksom röjningen stor påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen och tillväxten. Under en omloppstid så sker vanligen cirka två röjningar och ibland upp till tre gallringar. För att en gallring ska bli lyckad bör skogen tidigare ha röjts. Till skillnad från röjning så tas virket till vara efter gallring eftersom den första gallringen sker vid en trädhöjd på ca 10-14 meter. Det bör gallras om trädkronorna börjar gå ihop, så efter en gallring bör trädkronorna vara fria och kunna växa fritt åt alla håll.


Internetmedia  |  Site Server CMS