Markberedning och plantering

Markberedning, plantering och röjning utförs av våra entreprenörer, vilka kontinuerligt utbildas i virkes- och miljöfrågor. Entreprenörerna har god kännedom om de lokala förhållandena inom sina verksamhetsområden.

Vi erbjuder inom skogsvård

Skogsvård

Markberedning

Markberedning och plantering utförs för att få ett lyckat föryngringsresultat. Olika planttyper och markberedningsmetoder används med hänsyn till ståndorten. En väl utförd markberedning ska ge minskad risk för snytbaggar och frysskador, ge högre marktemperatur, samt bra balans mellan vatten- och vegetationskonkurrens.

Plantor och plantering

Efter utförd markberedning ska planteringen utföras, rätt val av plantor och rätt plats för plantan är mycket viktigt för den framtida tillväxten av plantan som ska växa i 80 till 100 år. Vi hjälper dig med val av plantor och våra kunniga entreprenörer hjälper dig med planteringen. Om ni önskar sköta planteringen själva så förmedlar vi gärna plant.

Röjning och gallring

Röjning

Röjning har stor påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen och tillväxten av din skog. Det är viktigt att utföra röjning på ungskog, för att ge de träd som blir kvar mer utrymme, vilket ökar tillväxten på kvarvarande skog, träden blir grövre, virkeskvaliteten förbättras vilket ger ett högre ekonomiskt värde.

Gallring

Gallring har liksom röjningen stor påverkan på den framtida ekonomiska utvecklingen och tillväxten. Under en omloppstid så sker vanligen cirka två röjningar och ibland upp till tre gallringar. För att en gallring ska bli lyckad bör skogen tidigare ha röjts. Till skillnad från röjning så tas virket till vara efter gallring eftersom den första gallringen sker vid en trädhöjd på ca 10-14 meter. Det bör gallras om trädkronorna börjar gå ihop, så efter en gallring bör trädkronorna vara fria och kunna växa fritt åt alla håll.


Internetmedia  |  Site Server CMS