Sälja skog – så går det till

En virkesaffär utgör för de allra flesta skogsägare ett stort beslut och vi på Rödins Trä är angelägna om att du skall känna dig trygg när du tar ditt beslut att sälja din skog.

Med skogsägaren i centrum

Kontakten med skogsägaren

Kontakten med skogsägaren

Kontakten med skogsägaren

Kontakten med skogsägaren är central. Då får vår virkesköpare veta vad du vill göra med din skog. Dina önskmål och vår kompetens blir grunden för det arbete som ska göras. Det ekonomiska utfallet är försås viktigt, men även tillvaratagande av andra värden som kan finnas. Du som skogsägare avgör alltid vad som ska ske på din fastighet.

Efter en första kontakt där vi får veta dina behov gör vi en taxering d.v.s. en ungefärlig bedömning av hur mycket volym som åtgärden kommer att ge samt ett preliminärt virkesvärde.

Kontrakt skrivs

När vi är överens om vilka skogsåtgärder som ska göras skriver vi ett kontrakt på detta. Här formaliseras överenskommelsen. Rödins Trä kan erbjuda flera olika kontraktsformer, avverkningsuppdrag, leveransrotköp och leveransvirke. Vid ett avverkningsuppdrag mäts virket och prisberäknas mot aktuell prislista. Därifrån dras sedan kostnaden för avverkningen. Vid ett leveransrotköp erbjuds du som säljare ett pris per kubikmeter för varje sortiment och då är avverkningskostnaden redan avdragen. Om du själv är aktiv och vill hugga ditt virke köper vi virket vid bilväg som leveransvirke som prissätts på samma sätt som avverkningsuppdraget.

Planering, avverkning och inmätning

Planering och avverkning

Planering av avverkning

Efter att kontraktet är tecknat planläggs avverkningen utifrån det vi kommit överens om. Resultatet av detta är ett traktdirektiv som innehåller instruktionerna till maskingruppen som ska utföra avverkningen. Vår avverkningsledare kan nu planera in avverkningen med en lämplig maskin och vid lämplig tidpunkt. Avverkning enligt övernskommelse.

Avverkning

När det blir dags att starta avverkningen läser maskinförarna igenom alla handlingarna så att avverkningen blir utförd i enlighet med det som överenskommits. Det avverkade virket körs fram och läggs upp vid bilväg där det märks med ett för din avverkning unikt nummer. Detta nummer gör att virket kan härledas till just ditt kontrakt.

Lastbilen som kommer och hämtar virket kör nu detta till en mätplats som kan vara vid ett sågverk, massaindustri eller virkesterminal. Här mäts volym och kvalitet av biometria som är en oberoende part.

Inmätning

De uppgifter som virkesmätaren registrerar vid inmätningen sammanställs i en redovisning från Biometria. Mätbesked skickas i samband med redovisning.

Redovisning

När vi kan se att allt virke från din avverkning är inkört och inmätt gör Rödins Trä en slutredovisning av avverkningen. Här sammanställs allt virke från alla mätbesked och här framgår också det ekonomiska utfallet. Du bör planera för hur pengarna ska tas ut. Ibland kan en betalplan vara ett bra alternativ och ibland gör vi en utbetalning av hela beloppet, allt efter hur du som leverantör vill ha det. Leveransvirke betalas påföljande månad. 

Skogsvård

Markberendning och planering – kontakta våra virkesköpare

Markberedning och plantering

Efter en slutavverkning bör föryngringsåtgärder vidtas närmsta åren efter avverkningen. Detta hjälper Rödins Trä till med via våra duktiga entreprenörer. De vanligaste åtgärderna är markberedning och plantering. En av de lönsammaste skogsvårdsåtgärderna är röjning, som höjer värdet vid en framtida avverkning.


Internetmedia  |  Site Server CMS